Informujemy, że niniejsza witryna używa plików cookie. Dowiedz się więcej

Sortuj wg:

Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem

www.electofun.pl

Sklep internetowy jest platformą prowadzoną przez: Frelin sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Graniczna 8a/bud. DC1, 54-610 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu pod nr KRS 0000656257, NIP: 894 309 25 28, REGON: 366221855, BDO 00014317, kapitał zakładowy 300 000,00 zł.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.electofun.pl, składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym, uiszczania ceny sprzedaży produktów, uprawnień zamawiającego do anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

REGULAMIN

§1 Warunki ogólne i definicje

 1. 1

  Definicje:

  • Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem electofun.pl oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży

  • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  • Konto – oznacza zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży

  • Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie internetowym produktów na podstawie wyborów Klienta.

  • Kupujący - Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży

  • Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego

  • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

  • Regulamin – oznacza regulamin Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem electofun.pl – niniejszy regulamin.

  • Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego

  • Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący firmę handlową pod marką electofun, korzystający z funkcjonalności i zasobów Sklepu internetowego w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży.

  • Strona internetowa sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.electofun.pl.

  • Transport z montażem – firma kurierska Zadbano (dawniej DTS) dostarcza przesyłkę do klienta, następnie rozpakowuje i montuje produkt, przygotowując go w pełni do użytkowania. Po montażu kurier zabiera wszystkie pozostałości takie jak: kartony, folie, styropiany itd. i utylizuje je w miejscu wyznaczonym przez klienta.

  • Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą

  • Usługodawca – oznacza Frelin sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Graniczna 8a/bud. DC1, NIP: 894 309 25 28, e-mail: frelin@frelin.pl, będący jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego electofun.pl

 1. 2

  W celu składania zamówień na stronie www.electofun.pl niezbędny jest

  • komputer z dostępem do sieci internet oraz przeglądarką internetową

  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

  Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów urządzeń, systemów operacyjnych oraz połączeń internetowych.

 1. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania ze Strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania cookies znajdują się w Polityce prywatności.

  3
 2. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego www.electofun.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  4
 3. electofun.pl zachowuje prawo własności towarów zamówionych przez Kupującego do momentu całkowitej zapłaty ceny.

  5
 4. Informacje dotyczące produktów i cen są ważne tak długo, jak długo produkty są widoczne na stronie electofun.pl. Klient ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych produktów na stronie każdego produktu.

  6
 5. Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie postanowienia w nich zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia lub uprawnień.

  7
 6. W przypadku nieważności jednego z postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży pozostałe postanowienia zachowują moc.

  8
 7. Rejestracja w Sklepie internetowym electofun.pl oraz korzystanie z funkcjonalności sklepu są nieodpłatne.

  9
 8. W celu rejestracji w Sklepie internetowym Klient powinien wypełnić i zatwierdzić formularz rejestracyjny.

  10
 9. Logowanie do Sklepu internetowego odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

  11
 10. Klient może w każdej chwili usunąć Konto. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem poprzez e-mail frelin@frelin.pl.

  12
 11. electofun.pl informuje, że oferty produktów oraz ceny sprzedaży produktów w sklepach stacjonarnych electofun nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych na stronie electofun.pl i odwrotnie.

  13

§2 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego www.electofun.pl można składać przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

  1
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności:

  • dodanie towaru do swojego koszyka

  • wybór rodzaju dostawy

  • wybór rodzaju płatności

  • potwierdzenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”

  2
 1. Klient otrzymuje od electofun.pl e-mail potwierdzający zgłoszenie oraz przyjęcie zamówienia.

  3
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez electofun.pl zamówienia złożonego przez Kupującego oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami.

  4
 3. Dla zamówień złożonych w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do godziny 12:00, wysyłka następuje tego samego dnia. Zamówienia złożone po godz. 12:00, w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy, realizowane są w kolejnym dniu roboczym.

  5
 4. W przypadku zamówienia ze sposobem płatności karta płatnicza czas realizacji zamówienia biegnie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

  6
 5. Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, electofun.pl wyśle do kupującego e-mail z informacją o wysyłce zamówienia.

  7
 6. Jeżeli kupujący złożył zamówienie z opcją odbioru w wybranym sklepie należącym do sieci electofun, o możliwości odbioru zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub/i mailowo przez pracownika sklepu.

  8
 7. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

  9
 8. electofun.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

  10
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

  11
 10. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców electofun, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, electofun poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane.

  12
 11. electofun.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczenie zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, w przypadku podana przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu dostawy lub adresu e-mail.

  13

§3 Formy płatności 

 1. Ceny wskazane na stronie www.electofun.pl są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT – są to ceny brutto.

  1
 2. Podatek VAT naliczany jest według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i uwzględniony jest na stronie. Ceny produktów podane na Stronie internetowej nie zawierają kosztów przesyłki oraz dodatkowych usług zamówionych przez Klienta.

  2
 3. Płatność za zakupione produkty może odbywać się:
  a) w ramach szybkich płatność online oraz kartami płatniczymi: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
  b) za pobraniem,
  c) za pośrednictwem systemu płatności ratalnych (informacje na temat tej formy znajdą Państwo tutaj https://electofun.pl/content/16-systemy-ratalne)

  3
 4. Jeżeli Klient wybrał opcję przedpłaty, powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w określonym terminie, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu Sprzedawca wyśle Klientowi wiadomość e-mail wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 kodeksu cywilnego.

  4
 5. Dokonując rejestracji Konta Klienta i akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, obejmujące zakupy dokonane przez Klienta. Faktury wysyłane będą na podany przez Klienta adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

  5
 6. Płatność elektroniczna za zamówione produkty odbywa się za pomocą systemu oferowanego przez spółkę, działającą pod firmą Blue Media S.A. w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP 5851351185, REGON 191781561, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000320590, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  6
 7. W razie braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez electofun.pl oraz dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich electofun.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód transakcji pomiędzy Klientem a electofun.pl. Electofun.pl dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującym prawem.

  7
 8. electofun.pl zaleca Klientowi przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.

 9. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu, jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w tym Przedsiębiorca Indywidualny będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów w poz. 59 – 66 załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) tj.:
  a) 67 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części

§4 Dostawa

 1. Zamówienia dostarczane są wyłącznie na terenie Polski, na adres podany przez Klienta w zamówieniu. 

 2. Zamówienia mogą zostać odebrane w jednym z wyznaczonych punktów odbioru tj. salonach stacjonarnych electofun centrum elektrycznych pojazdów miejskich pod warunkiem zaznaczenia przy składaniu zamówienia takiej opcji dostawy lub indywidualnych ustaleniach z obsługą klienta. 

 3. Zamówienie może zostać dostarczone za pośrednictwem:
  a) Firmy kurierskiej DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
  b) Firmy kurierskiej ZADBANO S.A.
  c) Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

 4. Zamówienia do 31,5 kg realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Parcel Polska Sp. z o.o lub Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

 5.  Zamówienia o wadze powyżej 31,5 kg realizowane są za pośrednictwem firmy ZADBANO S.A. lub DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

 6. Zamówienia dostarczane przez firmy kurierskie doręczane są wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy oddziałów.

  4
 7. Szczegółowe warunki dostaw zamówień realizowanych przez firmy kurierskie, określone są w regulaminach świadczenia usług DHL Parcel Polska Sp. z o.o. - https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-polska-regulamin-swiadczenia-krajowych-uslug.pdf oraz ZADBANO S.A. https://zadbano.pl/regulaminy-i-dokumenty/

  5
 8. Firmy kurierskie nie oferują usługi wniesienia paczek o wadze powyżej 30 kg. Nie mają również obowiązku telefonicznego kontaktu z Kupującym przed próbą doręczenia.

  6
 9. W przypadku nieobecności w momencie dostawy, firma kurierska dokona ponownej próby doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności w momencie drugiej próby doręczenia przesyłki, przesyłka zostanie odesłana do magazynu electofun.pl, co wiąże się z odstąpieniem od umowy przez electofun.pl.

  7
 10. Za przesyłki płatne przy odbiorze, zapłacisz u kuriera kartą lub gotówką.

  8
 11. Zamówienia realizowane za pośrednictwem Paczkomaty 24/7 doręczane są 7 (siedem) dni w tygodniu, w godzinach pracy oddziałów.

  9
 12. Paczki dostarczane są do wybranego przez Kupującego podczas zamówienia Paczkomatu firmy InPost.

  10
 13. Przy wyborze płatności za pobraniem, płatność w Paczkomacie uregulować można za pomocą karty płatniczej lub systemu płatności PayByLink.

  11
 14. Odbiór przesyłki umieszczonej w paczkomacie możliwy jest w ciągu 48h po umieszczeniu w wybranym paczkomacie. Firma InPost zastrzega możliwość doręczenia przy Paczkomacie odbiorczym – Mobilny Paczkomat.

  12
 15. W przypadku przepełnienia pierwotnie wybranego przez Zamawiającego Paczkomatu, firma InPost zaproponuje Odbiorcy ustalenie innego miejsca dostarczenia paczki przez wskazanie innego Paczkomatu, zlokalizowanego w pobliżu, nie o więcej jednak niż 2 km w linii prostej od Paczkomatu pierwotnie wybranego. W takiej sytuacji Operator poinformuje Odbiorcę poprzez e-mail oraz sms.

  13
 16. Warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy InPost Paczkomaty Sp. z o.o. określone są w regulaminie świadczenia usług i dostępne https://inpost.pl/regulaminy.

  14
 17. Odbiór zamówienia złożonego za pośrednictwem strony electofun.pl możliwy jest w dni od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00 oraz w soboty w godz. 10:00-16:00. Termin odbioru wynosi 7 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości sms oraz e-mail potwierdzającej przygotowanie produktu do odbioru. Po upłynięciu w.w. terminu zamówienie zostaje anulowane przez electofun.pl.

  15
 18. electofun.pl zobowiązuje się do wystawienia dowodu zakupu do każdego zrealizowanego zamówienia.

  16
 19. Po dostarczeniu produktu electofun.pl zaleca Kupującemu sprawdzenie stanu produktu oraz kompletności przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki. Zaleca się otwarcie przesyłki w obecności kuriera. Brak sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera może mieć negatywne konsekwencje dla Kupującego, gdyż może wiązać się z trudnościami z udowodnieniem, że uszkodzenie przesyłki nastąpiło w trakcie transportu, a nie np. z powodu uszkodzenia towaru przez Kupującego.

  17

§5 Zwrot należności

 1. electofun.pl dokona zwrotu należności uiszczonych przez kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych w przypadku:

  • anulowania zamówienia lub jego części (zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego przed jego realizacją

  • niemożności realizacji zamówienia przez electofun.pl opłaconego z góry przed jego realizacją

  • odstąpienia od umowy przez kupującego

  • odstąpienia od umowy przez electofun.pl

  1
 1. electofun.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy, przy użyciu którego nastąpiła płatność lub w sposób odpowiadający innej formie płatności wykorzystanej w procesie zakupowym. W przypadku płatność kartą płatniczą zwrot zostanie dokonany na rachunek wskazany przez kupującego w odstąpieniu od umowy. 

  2
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie electofun.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Kupującego na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego nie prześle electofun.pl takiego numeru rachunku bankowego.

  3
 3. electofun.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

  4
 4. W przypadku zwrotu produktów kupionych w Sklepie internetowym electofun.pl (odstąpienia od umowy) zwrot należności zostanie zlecony przez pracownika sklepu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi tą samą formą płatności, jaką opłacono zamówienie internetowe. W przypadku płatności za pobraniem lub przy odbiorze, zwrot nastąpi na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego podany na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub wskazany w wiadomości e-mail ze wskazaniem numeru zamówienia, którego dotyczy zwrot.

  5

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 100 dni od dnia wydania rzeczy przysługuje kupującemu będącemu osobą fizyczną, która dokonała zakupów w Sklepie internetowym electofun.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  1
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

  2
 3. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć oświadczenie na piśmie, którego wzór dostępny jest [wzór]. Nie jest obowiązkowym podanie przyczyny odstąpienia od umowy.

  3
 4. Prawo odstąpienia od umowy wykonywane jest na koszt zamawiającego. Electofun.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych „za pobraniem”.

  4
 5. Kupujący obowiązany jest zwrócić rzecz electofun.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

  5
 6. Sprzedawca zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6
 7. Jeżeli Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  7
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  8
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  9
 10. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Kupującego przy składaniu zamówienia chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

  10
 11. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot następuje na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. Powinien on zostać przesłany drogą mailową ze wskazaniem numeru zamówienia lub poprzez uzupełnienie formularza zwrotu.

  11

§7 Rękojmia

 1. Zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2014 poz. 121), jeżeli towar posiada wadę fizyczną, Kupujący może żądać od electofun.pl
  a) Usunięcia wady,
  b) Wymiany rzeczy na wolną od wad,
  c) Obniżenia ceny

  Ponadto kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

  1
 1. electofun.pl odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru.

  2
 2. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

  3
 3. Zgodnie z art. 561 § 3 kodeksu cywilnego electofun.pl może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów.

  4
 4. Zgodnie z art. 560 § 4 ustawy kodeks cywilny, od umowy nie można odstąpić jeżeli wada towaru jest nieistotna.

  5
 5. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

  6
 6. Produkt zakupiony na stronie electofun.pl można reklamować drogą internetową lub w dowolnym sklepie stacjonarnym electofun za okazaniem dowodu zakupu, wskazaniu wady oraz dostarczeniu produktu.

  7
 7. Kupujący obowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

  8
 8. electofun.pl obowiązany jest zwrócić Kupującemu koszty poniesione w związku uprawnieniami z tytułu rękojmi, w tym w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia w odniesieniu do produktów zamontowanych.

  9

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest:

  1

Frelin sp. z o.o.

ul. Graniczna 8a/bud. DC1, 54-610 Wrocław

e-mail: info@electofun.pl, infolinia: 794 677 67

NIP: 894 309 25 28, REGON: 366221855,

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

  2
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO.

  3
 3. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.

  4
 4. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

  5
 5. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

  6
 6. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

  • nazwisko i imię,

  • adres do wysyłki produktów,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu kontaktowego,

  • w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.

  Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.

  • dla utrzymania konta w bazie Sklepu Internetowego - podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

  • dane w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości;

  • adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;

  • dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora - (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

  • po tym okresie są usuwane

  7
 1. Klient ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  11
 2. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest KLIENT może zrezygnować z usługi newslettera.

  12
 3. SPRZEDAWCA jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez serwis Opineo.pl administrowany przez Opineo Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 2-4, VI piętro, 53-333 Wrocław, KRS: 0000357466. Jeżeli KUPUJĄCY wyrazi zgodę na udział w programie - serwis prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w SKLEPIE INTERNETOWYM oraz zamieści opinię w serwisie dostępnym w domenie Opineo.pl.

  13
 4. SPRZEDAWCA uczestniczy w programie porównywania cen w ramach usługi świadczonej przez serwis CENEO.pl administrowany przez Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS 0000493884, REGON 302655470, NIP7792420393. Jeżeli KUPUJĄCY wyrazi zgodę na udział w programie - serwis prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w SKLEPIE INTERNETOWYM, a także zamieści wyrażoną opinię w serwisie dostępnym w domenie ceneo.pl.

  14
 5. SPRZEDAWCA jest uczestnikiem programu "Opinie konsumenckie Google" w ramach usługi świadczonej przez serwis Google. Jeżeli KUPUJĄCY wyrazi zgodę na udział w programie - serwis może przesłać do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w SKLEPIE INTERNETOWYM.

  15
 6. SPRZEDAWCA uczestniczy w programie opiniowania w ramach usługi świadczonej przez serwis SKĄPIEC.PL administrowany przez SKAPIEC.pl SP.Z O.O., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS 0000412961, REGON 021834370, NIP 8971781582. Jeżeli KUPUJĄCY wyrazi zgodę na udział w programie - serwis prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w SKLEPIE INTERNETOWYM, a także zamieści wyrażoną opinię w serwisie dostępnym w domenie skapiec.pl

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. - obowiązuje od dnia 25.05.2018

  16

§9 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

  1
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

  2
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.electofun.pl/content/24-regulamin-sklepu). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

  3
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

  4
 5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Jeżeli Kupujący dokona zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wszelkie spory, wynikłe na tle umowy z electofun.pl, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę electofun.pl.

  5

 

Załączniki:

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Internetowe rozstrzyganie sporów ODR

 

 • Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje, które są niebezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

 • Klient może oddać zużyty sprzęt w momencie zakupu nowego. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w punkcie sprzedaży. Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany oraz jest kompletny. Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę sprzętu zużytego. Przekazany zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zostać przekazany do punktu zbiórki. W każdej gminie powinien znajdować się punkt darmowej zbiórki zużytego sprzętu. Informację o najbliższych lokalizacjach można znaleźć na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 • Listę punktów zbiórki można znaleźć również na stronie: http://mapa.oddamodpady.pl/?t=pszok

 

Koszyk

The cart is empty.

You can try some popular tags here:

Konto

Konto

Nie masz konta?
Stwórz konto
4
4.8 - Ocena na Opineo!