Dzień dobry,

 

cieszymy się, że znalazłeś się w sekcji dokumentów prawnych naszego Sklepu. Oznacza to, że jesteś świadomym Klientem, który dba o swoje prawa konsumenckie i dokonuje świadomych zakupów.  

 

Mamy w związku z tym dobrą wiadomość: w naszym Sklepie dbamy nie tylko o jakość produktów i przyjazną obsługę, ale również o Twoje prawa podczas zakupów on-line. Nasze dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z najnowszą wersją ustawy o prawach konsumenta. 

 

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z naszymi zasadami lub produktami oferowanymi w naszym sklepie internetowym, możesz się z nami skontaktować. Żadnego pytania nie pozostawiamy bez odpowiedzi. 

 

Obraz zawierający strzałka Opis wygenerowany automatycznie

794 677 677 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-16:00)

cqrGnty2_SNX3JEE1h6e98MFNPt00yGMdD0cp0LkjwqJa9JTd_GDH52UeLtNpcIL-BVQws30CXlurmcnuQ0YVXMSJvoC6k1fco3HdduNgs_-RsA1H5X3xjrd_gXQ4BRuHnHTXroCrF7RCqdo2nNtkF5V_nYgeG4Y

[email protected]

cqrGnty2_SNX3JEE1h6e98MFNPt00yGMdD0cp0LkjwqJa9JTd_GDH52UeLtNpcIL-BVQws30CXlurmcnuQ0YVXMSJvoC6k1fco3HdduNgs_-RsA1H5X3xjrd_gXQ4BRuHnHTXroCrF7RCqdo2nNtkF5V_nYgeG4Y

[email protected]  - Kontakt do Inspektora Ochrony Danych 

xuEPXGRGPBDeoJSiZDQL8fnRs_RdMv2h0Ks5fHwzpLUZj3JZ7f3WaXD6pBjVbCccuKnoagRLxkAoh2itx0G2YB_Xkvs8DniJjTCrIW-exXq3uugOmTLNXwPcCDhZpHU-PB31ANOJRhoh_S1LzrOfouFLhjeuh0z4

Frelin sp. z o.o. ul. Graniczna 8a/bud. DC1 54-610 Wrocław 

Regulamin w wersji 4.0 obowiązuje od dnia 18.04.2024 r. 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELECTOFUN.PL

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

W pierwszej części Regulaminu przedstawiamy się, piszemy jak najłatwiej się z nami skontaktować oraz omawiamy najważniejsze definicje, które znajdziesz w tym dokumencie.

 

 1. Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem: electofun.pl oraz jego rozwinięciami.

 2. Sklep Internetowy jest prowadzony przez: Frelin Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Granicznej 8a/bud. DC1, 54-610 Wrocław, KRS: 0000656257, NIP: 8943092528, REGON: 36622185500000, BDO: 000143417 (dalej: Sprzedawca).

 3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy:

 1. pod adresem adres e-mail: [email protected]

 2. pod numerem telefonu: 794 677 677 (call center czynne w godzinach: od 11:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku oraz w godzinach: od 10:00 do 16:00 w soboty, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy);

 3. z wykorzystaniem adresu do korespondencji: Frelin sp. z o.o., ul. Graniczna 8a/bud. DC1, 54-610 Wrocław

 4. za pomocą formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym.

 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu skorzystania z wybranych funkcji Sklepu Internetowego (np. założenie Konta Klienta, czy dokonanie zakupu).

 2. Powyższe drogi komunikacji są punktem kontaktowym dla odbiorców usług w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE. 

 3. Sprzedawca ustanawia punkt kontaktowy dla organów państwowych oraz Unii Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych na potrzeby stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (dalej: DSA) pod adresem mailowym: [email protected]. Językiem właściwym do kontaktu jest język polski i angielski. 

 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający Użytkownikom:

 1. zapoznanie się z jego treścią,

 2. utrwalanie jego treści w poprzez samodzielne wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF,

 3. zapoznanie się z jego obecnie obowiązującą wersją, jak i poprzednimi.

 1. DEFINICJE

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. AKCJA PROMOCYJNA – szczególne warunki sprzedaży Produktów lub świadczenia usług, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład Gwarancja najniższej Ceny, Pakiety Ochronne Electofun, obniżenie Ceny za Produkt lub Zestaw Promocyjny, obniżenie / brak kosztów Wysyłki, czy też objęcie Produktu Ubezpieczeniem. Szczegóły Akcji Promocyjnej reguluje Regulamin Akcji Promocyjnej, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego. W przypadku obowiązywania Akcji Promocyjnej, przepisy Regulaminu Akcji Promocyjnej mają pierwszeństwo przed przepisami niniejszego Regulaminu.

 2. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego, które udziela informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym oferowanych Produktów, czy realizacji Zamówień.

 3. CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Akcji Promocyjnej obowiązującej w danym czasie w Sklepie Internetowym stanowią inaczej.

 4. KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy.

 5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 6. KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

 7. KOSZYK – Usługa Elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, okazjonalnie wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi Regulaminami Akcji Promocyjnych, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki). Koszyk umożliwia także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości Produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. W ramach usługi Koszyka, Sprzedawca może przesłać Klientowi wiadomość mailową o produktach pozostających w Koszyku lub nieudanej / odrzuconej przez pośrednika płatności transakcji (mail transakcyjny). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

 8. LOGIN – nazwa użytkownika Klienta podana w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta Klienta.

 9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim zapisanym osobom otrzymywanie cyklicznych informacji na temat Sklepu Internetowego, w szczególności o Produktach, bieżącej działalności, akcjach marketingowych i Akcjach Promocyjnych, na podany przez Użytkownika adres e-mail, za jego wyraźną zgodą.

 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Produkt stanowi towar w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 11. PRODUKT OUTLETOWY – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, która nie jest nowa i była używana lub posiada jakiś defekt (uszkodzenie w postaci zarysowania lub jakąkolwiek inną wadę) będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Produkt stanowi towar w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 12. PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

 13. REGULAMIN – niniejszy dokument określający m.in. zasady zawierania Umów Sprzedaży, przystąpienia do Ubezpieczenia oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Użytkowników i Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, w tym Klienta jak i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 14. SKLEP INTERNETOWY - prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim internetowy serwis sprzedażowy, dostępny w domenie internetowej electofun.pl.

 15. STRONA PRODUKTOWA - strona w Sklepie Internetowy, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu.

 16. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.

 17. UBEZPIECZENIE – umowa ubezpieczenia zawierana od 1.12.2023 r., na podstawie której Zakład Ubezpieczeń zobowiązuje się w zakresie swego przedsiębiorstwa spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

 18. UBEZPIECZAJĄCY – Sprzedawca zawierający z Zakładem Ubezpieczeń umowę ubezpieczenia, na rzecz Klientów, którzy przystąpią do Ubezpieczenia, zgodnie z zapisem Rozdziału V, ust.15-22 Regulaminu, będąc ubezpieczonymi.

 19. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn może zastrzec zawarcie wyłącznie jednej Umowy dla kilku Produktów z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami – np. Zestawu Promocyjnego, według treści Regulaminu Akcji Promocyjnej.

 20. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

 21. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna przeglądając zasoby Sklepu Internetowego, bez konieczności zakładania Konta Klienta i dokonania zakupu.

 22. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ - Helvetia Global Solutions Ltd, zarejestrowana w Księstwie Lichtensteinu pod numerem FL-0002.191.766-9, z siedzibą w Vaduz (FL-9490) przy ulicy Aeulestrasse 60, upoważniona do działania na terenie Polski na mocy porozumienia o wolnym handlu i wspólnym rynku EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) reprezentowana przez WAGAS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rydygiera 15, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000409365, NIP 107-00-00-135, wysokość kapitału zakładowego 125 000 zł.

 23. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające chęć zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Podczas trwania Akcji Promocyjnej, Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych przyczyn może uzależnić zawarcie jednej Umowy sprzedaży dla kilku Produktów w ramach Zestawu Promocyjnego, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

W zasadach korzystania z naszego Sklepu wyjaśniamy, jakie minimalne wymagania techniczne musisz spełnić, żeby bez problemów korzystać z jego funkcjonalności.

 

 1. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet;

 2. najnowsza wersja przeglądarki internetowej;

 3. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w celu założenie Konta Klienta, czy dokonania zakupu.

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów. Sprzedawca będzie dążył do niezwłocznego przywrócenia działania Sklepu Internetowego. Przerwy techniczne nie powinny mieć wpływu na realizację już złożonych Zamówień.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Sklepie Internetowym (np. firm kurierskich, czy operatorów płatności).

 

 1.  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

W części czwartej prezentujemy Usługi Elektroniczne dostępne w naszym Sklepie takie jak np. Koszyk czy Newsletter. Wyjaśniamy, jak złożyć reklamację na Usługi Elektroniczne.

 

 1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu Internetowego ,świadczy następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników, w tym Klientów, które nie wymagają zapłaty Ceny:

 1. prowadzenie Konta Klienta, w przypadku jego rejestracji;

 2. umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;

 3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

 4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

 5. umożliwienie dodawania opinii o zakupionych produktach;

 6. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu, w tym treści o charakterze marketingowym;

 7. formularz kontaktowy;

 8. Chatbot;

 9. Newsletter.

 

Konto Klienta

 

 1. Sprzedawca, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);

 2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;

 3. umożliwienie zmiany danych Klienta w ramach Konta Klienta;

 4. umożliwienie sprawdzenie przyznanych rabatów;

 5. umożliwienie dodania produktu do listy ulubionych.

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

 1. wypełnieniu formularza rejestracji poprzez wskazanie imienia i nazwiska, adresu mailowego, nadaniu hasła oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowaniu postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności;

 2. potwierdzeniu chęci założenia Konta Klienta poprzez aktywację linku w mailu otrzymanym na wskazany adres e-mail (proces double check in);

 3. skutecznym zarejestrowaniu się, co zostanie potwierdzone mailem z BOK Sklepu Internetowego.

 1. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta Klienta, wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta. Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcie Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy (np. korzystając ze środków komunikacji opisanych w Rozdziale I, ust. 3 Regulaminu).

 

Koszyk

 

 1. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do Koszyka.

 2. Koszyk jest usługą świadczoną nieodpłatnie, przez okres, w którym w Koszyku Użytkownika znajdują się niezakupione Produkty. W momencie złożenia zamówienia i jego skutecznego opłacenia dochodzi do zakończenia świadczenia usługi.

 3. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Koszyk umożliwia także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności, dodania kodów rabatowych.

 

Newsletter

 

 1. Usługa Newsletter obejmuje:

 1. usługa Newslettera polega na otrzymywaniu przez Użytkowników do niego zapisanych (Usługobiorców), którzy udostępnili Sprzedawcy (Usługodawcy) swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy i partnerów Sprzedawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych (e-mail marketing);

 2. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy dane obejmujące swoje imię, nazwisko, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, w tym w szczególności złożyli zamówienie lub założyli konto w Sklepie Internetowym drogą pocztową informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy i partnerów Sprzedawcy, w tym w szczególności bonów lub dedykowanych ofert promocyjnych (przesyłki marketingowe);

 1. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Użytkownika:

 1. udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail w wyznaczonym do tego polu w Sklepie Internetowym lub zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w celu otrzymywania informacji handlowych wybranym kanałem komunikacji;

 2. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu (w tym dodatkowo poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę – o ile taka funkcjonalność została udostępniona) oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności. Usługodawca może udostępnić również inne sposoby zaakceptowania postanowień Regulaminu.

 1. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

 2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez skierowanie prośby o zaprzestanie świadczenia Usługi Newsletter na dane kontaktowe podane w Rozdziale I, ust. 3 Regulaminu lub kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter. 

 3. Wypisanie się we wskazany wyżej sposób z jednego z kanałów usługi Newsletter, nie oznacza automatycznego wypisania się z drugiego z kanałów usługi Newsletter.

 4. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę Sprzedaży z miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):

 1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Sprzedaży lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

 2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

 3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosuje się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

 1. Usługodawca wysyła swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 13 powyżej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

 2. Sprzedawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę z siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca (katalog zamknięty): korzysta z Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszający prawa osób trzecich, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także niezgodnie z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

Algorytmiczne podejmowanie decyzji

 1. W ramach naszego Sklepu Internetowego nie podejmujemy żadnych algorytmicznych decyzji ws. świadczenie usług elektronicznych, zamieszczania treści lub rozpatrywanie zgłoszenie, reklamacji i innych wniosków. 

 

Reklamacje Usług Elektronicznych

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w dowolnej formie. Zaleca się skorzystanie ze środków komunikacji wskazanych w Rozdziale I, ust. 3 Regulaminu.

 2. Przykładowy formularz reklamacji jest dostępny pod treścią Regulaminu.

 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 4. Reklamacje związane z Ubezpieczeniem:

 1. warunki złożenia reklamacji związanej z udzieloną przez Zakład Ubezpieczeń ochroną ubezpieczeniową, wskazane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia;

 2. warunki złożenia reklamacji niezwiązanej z udzielaną przez Zakład Ubezpieczeń ochroną ubezpieczeniową, wskazane są w dokumencie informacyjnym.

 1. W przypadku umów zawieranych przez Internet można dodatkowo złożyć wniosek za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR). Platforma ODR może być wykorzystywana, jako źródło informacji i narzędzie do rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Do komunikacji z Platformą ODR służy łącze elektroniczne pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL 

 

 1. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY I PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

 

To bardzo ważna część Regulaminu, w której wyjaśniamy, w jaki sposób możesz nabyć nasze Produkty, czyli złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę Sprzedaży.

 

 1. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Użytkowników, w tym Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem są określone na Stronie Produktowej lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego. Jeśli Produkt nie posiada określonych cech, właściwości lub funkcji (np. jest to produkt outletowy), Sprzedawca w wyraźny sposób poinformuje o tym Użytkownika przed złożeniem przez niego Zamówienia.

 2. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.

 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

 1. Klient dodaje wybrany Produkt (lub Produkty) do Koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia (ścieżka zakupowa).

 2. Użytkownik, który jest zalogowany na swoim Koncie Klienta Klient potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do złożenia Zamówienia.

 3. Użytkownik, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie niezbędnym do złożenia Zamówienia. W formularzu wymagane jest podanie następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP. W przypadku Przedsiębiorców – Klientów, Sprzedawca może poprosić o wskazanie numerów PKD przedsiębiorcy.

 4. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych przy wypełnianiu formularza zamówienia może uniemożliwić realizację Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. Wypełniając formularz Zamówienia należy wybrać sposób zapłaty Ceny i określić sposób dostawy Produktu, jeśli podlega wysyłce.

 6. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa Zamówienie). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu i zapoznanie się z Polityką prywatności.

 7. W przypadku zakupu Produktu objętego Ubezpieczeniem Klient, w celu aktywacji Ubezpieczenia, zobowiązany jest zarejestrować zakupiony Produkt zgodnie z zapisami ust. 15 – 20 poniżej.

 8. W przypadku zakupu Produktu objętego Pakietem Ochronnym Klient, w celu aktywacji Pakietu Ochronnego, zobowiązany
  jest zarejestrować zakupiony Pakiet zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Pakietów Ochronnych" dostępnymi w zakładce
  Zakupy - Pakiety ochronne Electofun
  https://electofun.pl/content/277-pakiety-ochronne

 1. W zależności od wybranego sposobu zapłaty za Zamówienie, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności lub podanie danych w celu zakupu na raty, czy w ramach płatności odroczonej. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.

 2. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

 1. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości), albo

 2. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, np. z powodu braku płatności.

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) z Zamówienia tj. wysłania do Klienta wiadomości mailowej, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.

 2. Złożenie Zamówienie i akceptacja naszej Oferty oznacza, że dla zamówień, które zostaną wysłane przez Frelin sp. z o.o. po 17.04.2024 r., w przypadku obowiązku wystawienia paragonu fiskalnego, paragon fiskalny zostanie wystawiony przez Frelin sp. z o.o. w postaci elektronicznej. Akceptacja naszej Oferty oznacza, że wyrażasz zgodę na wystawienie paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej oraz na przesłanie go w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. W przypadku obowiązku wystawienia faktury, Frelin sp. z o.o. wystawi fakturę elektroniczną. Ponadto akceptacja naszej Oferty stanowi Twoją zgodę na zastosowanie faktury elektronicznej.

 3. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na otrzymanie rachunku / faktury, faktury korygującej i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

 4. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:

 1. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert, albo

 2. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego dalszej realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje poniższy punkt.

 1. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

 2. Niezależnie, Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

 3. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia w sytuacjach nadzwyczajnych, czy nieprzewidzianych, oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

 4. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 5. Akcje Promocyjne obowiązujące w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

Przystąpienie do Ubezpieczenia

 

 1. Produkt do którego dedykowana jest ochrona ubezpieczeniowa oznaczony jest banerem „Ubezpieczenie w Cenie”. Szczegółowe informacje Klient może sprawdzić w zakładce https://electofun.pl/content/289-ubezpieczenie-12mc
  Po kliknięciu Klient zostaje przekierowany do informacji o Ubezpieczeniu gdzie Ogólne Warunki Ubezpieczenia, dokument informacyjny, informacja o przetwarzaniu danych osobowych i karta produktu, są dostępne w sposób umożliwiający Użytkownikowi ich pobranie i zapisanie na swoim komputerze oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego.

 2. Użytkownik po zapoznaniu się z informacjami o Ubezpieczeniu i dokumentami ubezpieczeniowymi, wymienionymi w ust. 15 powyżej, zaznacza wymagane zgody i/lub oświadczenia. Wyrażenie zgód i złożenie oświadczeń jest dobrowolne, ale niezbędne do objęcia Produktu Ubezpieczeniem.

 3. Aby aktywować Ubezpieczenie do zakupionego Produktu należy nacisnąć przycisk „Aktywuj ubezpieczenie”. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę https://pobierzdeklaracje.wagas.pl/electofun, na której, w ciągu 7 dni od dnia zakupu Produktu, będzie mógł wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dane podane w formularzu zgłoszeniowym zostaną zaimportowane do certyfikatu, będącego potwierdzeniem przystąpienia do Ubezpieczenia.

 4. Dokonując aktywacji Ubezpieczenia Użytkownik, będący ubezpieczonym, podaje następujące (1) dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, oraz (2) dane Produktu – przedmiotu ubezpieczenia: numer seryjny, producent, model, data zakupu, Cena zakupu oraz załącza plik (w formacie PNG, JPG lub PDF) dowodu zakupu.

 5. Aby ukończyć zgłoszenie Użytkownik powinien zatwierdzić i wysłać formularz.

 6. Certyfikat o którym mowa w ust. 17 powyżej zostanie wysłany, w formacie PDF, na adres e-mail Użytkownika wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, dokumentem informacyjnym, informacją o przetwarzaniu danych osobowych i kartą produktu.

 7. Sprzedawca będący Ubezpieczającym może rozwiązać umowę ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami wskazanymi w OWU, a umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie Regulaminu.

 8. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usługi za pomocą środków komunikacji elektronicznej w każdym czasie, bez podawania powodów, poprzez powiadomienie wysłane na następujący adres e-mail: [email protected]

 

 1.  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

Jesteśmy elastyczni – nasz Sklep umożliwia różne metody płatności. Sprawdź, jak możesz opłacić swoje Zamówienie.

 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi różne sposoby płatności za Zamówienie poprzez zaufanych pośredników płatności:

 1. płatności elektroniczne (Autopay),

 2. płatność na raty,

 3. płatność leasing,

 4. płatność w formie przelewu tradycyjnego,

 5. płatność kartami płatniczymi,

 6. płatność odroczona,

 7. płatność podczas odbioru osobistego.

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym i prezentowane przed złożeniem przez Klienta Zamówienia i przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub cech Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

 2. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności i porzuconym koszyku, w tym wysyłając wiadomość e-mail (email transakcyjny). Nieuiszczenie płatności w ciągu 2 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 2 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

 3. Cenę składki ubezpieczeniowej za Ubezpieczenie pokrywa Sprzedawca.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 

Dostawa produktu to bardzo istotna część realizacji Zamówienia. Staramy się dostarczyć do Ciebie produkt najszybciej, jak jest to możliwe.

 

 1. Dostawa Produktu odbywa się za pośrednictwem zewnętrznej firmy – operatora pocztowego (np. firmy kurierskiej, czy firmy realizującej odbiór w punkcie), wybranego przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski, na adres wskazany przez Kupującego, a w przypadku wyboru Odbioru w salonie Electofun – na adres wybranego Sklepu/Salonu.

 2. Zamówienie z dostawą „Odbiór w Salonie Electofun” będzie możliwe do odbioru przez 7 dni. W przypadku braku odbioru Zamówienie zostanie anulowane. 

 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Klient złożył Zamówienie z darmową dostawą, po spełnieniu kryteriów darmowej dostawy lub w czasie trwania Akcji Promocyjnej na darmową dostawę. Dostępne aktualnie koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy Sprzedaży.

 4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub cech Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

 5. Dostawę realizujemy zwykle do 48 godzin od daty wysyłki Zamówienia. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.
  Na łączny termin dostawy zamówionego Produktu składa się:

 1. czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę (do 2 dni roboczych od daty potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę). W przypadku zamówienia kilku Produktów, Zamówienie zostanie przekazane do doręczenia po przygotowaniu Produktu z najdłuższym terminem przygotowania;

 2. oraz czas doręczania Produktu przez wybraną firmę kurierską, czy innego operatora pocztowego. Czas realizacji wysyłki przez firmę kurierską czy operatora pocztowego jest wskazywany na etapie składania Zamówienia i jest zależy od rodzaju zamawianego Produktu oraz od terminów danej firmy kurierskiej, czy innego operatora pocztowego.

 1. W sytuacjach nadzwyczajnych termin dostawy może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klientów (np. okres wyprzedaży, okres świąteczny, nieprzewidziane okoliczności jak wybuch pandemii).

 2. W przypadku wydłużenia okresu realizacji przygotowania Zamówienia czy czasu doręczania Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu poinformowania go o przyczynie opóźnień oraz nowym, planowanym terminie dostawy.

 3. Czas wysyłki zamówienia może zostać wydłużony w przypadku Produktów, które będą wymagać personalizacji na zamówienie Klienta. O terminie wysyłki Klient zostanie poinformowany na Karcie Produktowej lub podczas składania Zamówienia.

 4. Odbierając przesyłkę z Produktem od kuriera czy operatora pocztowego, w miarę możliwości, Klient powinien zweryfikować przy przewoźniku, że Produkt został dostarczony w całości, bez usterek. W przypadku zniszczenia Produktu przez przewoźnika, należy spisać protokół szkody oraz poinformować o tym Sprzedawcę.

 5. Firmy kurierskie, operatorzy pocztowi oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach firm realizujących dostawę. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.
  10. Dostawa poza teren Rzeczypospolitej Polskiej realizowana jest odpłatnie po wcześniejszym zaakceptowaniu kosztów oraz terminów przez Kupującego. 

 OPINIE ZAMIESZCZONE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

Nasz Sklep, jak wiele innych podmiotów e-commerce zbiera opinie o Produktach. Staramy się, aby ten proces był maksymalnie transparentny. Zależy nam na rzetelnych opiniach. W związku z tym, w tej części Regulaminu tłumaczymy, jakie zasady obowiązują w naszym Sklepie procesu zamieszczania opinii i komentarzy. 

 

Wszystkie opinie Klientów na temat zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym są weryfikowane. Sklep Internetowy pozyskuje opinie wyłącznie od osób, które rzeczywiście dokonały zakupu.

 1. Klient po odebraniu zamówionych Produktów może zostać poproszony o dobrowolne dodanie opinii na temat zakupionego Produktu.

 2. Opinię na temat Produktów Klient może dodać:

 1. za pośrednictwem formularza opinii dostępnego na karcie produktu zamieszczonego w Sklepie internetowym,

 2. z wykorzystaniem dedykowanego linka do wystawienia Opinii (wysłanego przez Sprzedawcę lub zewnętrzną firmę, działającą na rzecz Sprzedawcy),

 3. w wiadomości e-mail od Sprzedawcy.

 1. Wypełniając formularz opinii Klient wyraża zgodę na opublikowanie zawartych w nim subiektywnych treści o nabytym Produkcie oraz udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczenia opinii. W zależności od przyjętego mechanizmu wystawiania opinii, Klient może zostać poproszony o wystawienie komentarza, ilości gwiazdek (np. od 1 do 5), czy zaznaczenia skali zadowolenia lub niezadowolenia z Produktu.

 2. Opinie zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są w żaden sposób sponsorowane, a ich treść nie ma wpływu na warunki przyszłych umów zawieranych ze Sprzedawcą.

 3. Sklep Internetowy zamieszcza wszystkie opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, o ile ich treść nie narusza przepisów Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.

 4. Opinie zamieszczane w Sklepie Internetowym podlegają weryfikacji pod kątem sporządzania ich przez Klientów, którzy rzeczywiście dokonali zakupu Produktu. Ww. weryfikacji przeprowadzana jest poprzez porównanie danych Klientów dokonujących zakupu opiniowanych produktów z danymi osób zamieszczających opinię:

 1. W przypadku Klientów, którzy otrzymają wiadomość mailową z prośbą o wystawienie opinii gwarantujemy, że taki mail otrzymują tylko osoby, które dokonały zakupu i odebrały Produkt;

 2. W przypadku zamieszczania opinii na Stronie Internetowej na Karcie Produktowej, Klient ma obowiązek podać adres mailowy, na podstawie którego Sklep Internetowy w celu weryfikacji powiąże opinię Klienta z konkretnym Zamówieniem.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU I REKLAMACJA UBEZPIECZENIA

 

Przykładamy wielką uwagę do staranności wykonania naszych produktów. Jednak, jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia wobec zakupionego towaru – sprawdź jak w łatwy sposób złożyć u nas reklamację.

 

 1. Klient, będący Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu.

 2. Klient, który jest Przedsiębiorcą – Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca – Konsument zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu / usługi. Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad oraz zgodny z zawarta Umową Sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową w zakresie określonym w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeśli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wyraźnie i odrębnie zaakceptował jego cechy.

 3. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.

 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Zachęcamy do złożenia reklamacji z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego pod linkiem:

https://electofun.pl/content/12-gwarancja-i-serwis

Również można skorzystać z form komunikacji dostępnych w Rozdziale I, ust. 3 Regulaminu lub za pośrednictwem dedykowanego adresu mailowego: [email protected]

 1. W razie braku zgodności Produktu z Umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy – Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A – Ustawy o prawach konsumenta (dalej: brak zgodności towaru z umową).

 2. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Konsument może żądać:

 1. jego naprawy,

 2. lub wymiany.

 1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta:

 1. jest niemożliwe,

 2. albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

 1. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 2. Sprzedawca dokona na swój koszt naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, gdy Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o niezgodności towaru z umową. Konsument zobowiązany jest do udostępnienia Sprzedawcy towaru podlegającego naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbierze towar na swój koszt.

 3. Konsumentowi przysługuje również uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

 1. Sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

 2. Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową;

 3. brak zgodności towaru z umową będzie występował nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany towaru;

 4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu Ceny, kwoty należne wskutek skorzystania z tego prawa zwrócone zostaną Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o obniżeniu Ceny. Zwrot środków nastąpi przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył podczas dokonywania zapłaty za towar, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu.

 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 43e ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Klient zwróci Sprzedawcy towar niezwłocznie. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru w okolicznościach wskazanych w zdaniu poprzedzającym ponosi Sprzedawca. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupu w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z Umową Sprzedaży ulegają przedawnieniu po upływie 6 lat od dnia ujawnienia się niezgodności towaru z umową. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie uważa się, że reklamacja została uznana przez Sprzedawcę.

 2. Szczegółowe informacje na temat wykonywania czynności związanych z wykonywaniem umowy Ubezpieczenia, w tym m.in. informacje dotyczące procedury zgłaszania szkód, składania reklamacji, zawarte są  Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Dokumencie Informacyjnym.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

Wychodzimy z założenia, że w przypadku różnicy zdań z Klientem warto rozmawiać i dążyć do wzajemnego porozumienia na drodze polubownej. Zobacz, w jaki sposób możemy rozwiązać spór.

 

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

 1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 2. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 3. Poprzez Platformę ODR, pod adresem wskazanym w Rozdziale IV, ust. 20. Sprzedawca nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów.

 1.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)

 

Wiemy, że czasem konsumenci chcą skorzystać z prawa do zwrotu. W pełni to rozumiemy. Sprawdź jak szybko i bez problemów możesz dokonać u nas odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego Produktu, który nie był sprzedawany jako Produkt Outletowy. Regulacje te dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta, który oświadcza, że korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, gdyż zawarł umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a sama umowa nie posiada dla niego charakteru zawodowego. Prawo do odstąpienia przysługuje zawsze tylko wtedy, gdy zakupiony Produkt był nowy i nie był używany.

 2. Za dodatkową opłatą w wysokości 19,9 zł, sprzedawca oferuje możliwość wydłużenia okresu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy do 100 dni od daty otrzymania zakupionego produktu. Możliwość wydłużenia okresu zwrotu do 100 dni nie obejmuje:

 1. Produktów Outletowych,

 2. Produktów, które zostaną przez Klienta zarejestrowane w rozumieniu Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym,

 3. Produktów, które zostaną przez Klienta objęte obowiązkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu lub podobnym produktem ubezpieczeniowym,

 4. Produktów, które zostały wyprodukowane, spersonalizowane lub zmodyfikowane na życzenie Klienta,

 5. Produktów, które zostały zakupione na raty,

 6. Produktów z kategorii pojazdy wolnobieżne.

 1. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument może złożyć jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się pod treścią Regulaminu a także w dowolnej formie na dane wskazane w Rozdziale I, ust. 3 Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza pomoże nam rozpatrzyć sprawę szybciej.

 3. Konsument i Przedsiębiorca – Konsument samodzielnie ponosi koszt dokonania zwrotu Produktu (koszt przesyłki zwrotnej od Konsumenta do Sprzedawcy).

 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę – Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (pełnomocnika), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

 5. Konsument i Przedsiębiorca – Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Frelin Sp. z o.o., ul. Graniczna 8A/bud. DC1, 54-610 Wrocław.

 6. Konsument i Przedsiębiorca – Konsument powinien zabezpieczyć zwracany Produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.

 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca może się wstrzymać z przesłaniem zwrotu środków do czasu odebrania zwracanych towarów lub przesłania nam potwierdzenia nadania paczki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta z prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu lub w związku z nieprawidłową pielęgnacją produktu lub niewłaściwego zapakowania produktu podczas jego odesłania do Sprzedawcy. Odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania). Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu produktu w przypadku odstąpienia po 14 dniach od dnia zakupu, jeżeli produkt posiada cechy zużycia wskazujące na korzystanie z produktu wykraczające poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy – Konsumentowi w następujących okolicznościach:

 1. w przypadku przekroczenia terminu na poinformowanie Sprzedawcy o woli odstąpienia od umowy sprzedaży,

 2. w sytuacjach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta,

 3. w sytuacjach określonych w Rozdziale XI, ust. 2 Regulaminu.

 

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

W tej części wskazujemy jakie prawa własności intelektualnej chronimy na naszej stronie internetowej i jakich zasad musisz przestrzegać.

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć i innych zamieszczonych przez Sprzedawcę treści należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu Internetowego, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Sklepu Internetowego.

 3. Szczególnej ochronie prawnej podlega nazwa i logo Sklepu internetowego zarejestrowane jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem: R.285974.

 4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Wykorzystywanie danych Sklepu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Sprzedawcy i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Sprawdź, jak dbamy o Twoje dane osobowe.

 1. Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach Umowy Sprzedaży określa dokument „Polityka Prywatności”.

 2. Zasady stosowania plików cookies na Stronie Internetowej określa dokument

„Polityka Cookies”.

 1. Zakres ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach umowy Ubezpieczenia określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

Jeśli robisz zakupy w naszym sklepie, a nie jesteś konsumentem – ta część regulaminu jest skierowana właśnie do Ciebie.

 

 1. Zapisy Rozdziału XIV Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami.

 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 4. Sprzedawca, jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

 5. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży i obejmuje jedynie realnie poniesioną szkodę.

 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 7. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. OGRANICZENIE I MODERACJA TREŚCI ZAMIESZCZANYCH PRZEZ KLIENTÓW 

 

Zgodnie z przepisami DSA oraz innymi przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa poniżej opisujemy zasady zamieszczania Treści i ich moderowania na naszej stronie. 

 

 1. Treści zamieszczane na naszej stronie nie mogą naruszać przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. 

 1. Za pośrednictwem naszej strony zabronione jest również: 

 2. Reklamowanie konkurencyjnych względem Sprzedawcy działalności; 

 3. Informowanie o działalności, promocji, promowanie produktów lub zbiórek, bez wcześniejszego uzyskania zgody Sprzedawcy; 

 4. Publikowanie treści zawierających słowa uznane za wulgarne, nawołującą do nienawiści lub jakiekolwiek formy przemocy; 

 5. Publikowanie treści naruszających dobra osobiste osób fizyczny lub prawnych w tym Sprzedawcy; 

 6. Publikowanie treści w sposób sprzeczny z zasadami netykiety;

 7. Publikowanie treści powielających treści zamieszczone przez Sprzedawcę, Klientów lub Użytkowników; 

 8. Publikowanie treści zawierających linki, odwołania do innych stron lub programów komputerowych; 

 9. Publikowanie treści mających na celu zmianę kodu strony lub dążących do uzyskania dostępu w nieautoryzowany sposób do jej elementów. 

 1. W przypadku naruszenia ww. zasad publikowania treści na stronie Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do ich moderacji w tym usunięcia. 

 2. Ocena treści przez Sprzedawcę następuje w sposób obiektywny i proporcjonalny, z poszanowaniem dla przepisów prawa. Ewentualna moderacji treści następuje z poszanowaniem podstawowych wartości ujętych w Karcie praw podstawowych w szczególności wolności wypowiedzi, wolności i pluralizmu. 

 3. Ocena i moderacja treści nie następuje w sposób zautomatyzowany. Za każdą moderację treść odpowiada wyznaczony pracownik Sprzedawcy. 

 4. W przypadku moderacji treści Sprzedawca powiadomi osobą ją zamieszczającą o moderacji o ile będzie posiadał dane kontaktowe, które mu to umożliwią (np. adres mailowy). 

 5. Każdy autor zmoderowanej treści ma prawo do odwołania się od decyzji Sprzedawcy w zakresie dokonanej moderacji. W tym celu autor powinien odpowiedzieć na wiadomość informującą go o moderowaniu treści lub skierować swoje odwołanie na dane kontaktowe wskazane w pkt 1.3. Regulaminu. 

 

 1. MECHANIZMY ZGŁASZANIA NIELEGALNYCH TREŚCI ORAZ SPOSÓB ICH ROZPATRYWANIA 

Każda osoba odwiedzająca naszą stronę internetową może zgłosić nam nielegalne treści, które na niej zauważy. Poniżej opisujemy w jaki sposób można dokonać takiego zgłoszenie oraz w jaki sposób je rozpatrujemy.  

 

 1. W przypadku znalezienie na naszej stronie treści, które Użytkownik lub Klient uzna za nielegalne może je zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

 2. W zgłoszeniu sugerujemy wskazanie:

 1. dla czego uważasz, że treść jest nielegalna; 

 2. wskazanie umiejscowienie nielegalnej treści poprzez opisanie jej umiejscowienie na stronie lub wskazanie odpowiedniego kodu URL lub adresu strony pod którym znajduje się nielegalna treść;

 3. imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu mailowego dokonującego zgłoszenia z wyjątkiem zgłoszeń dotyczących niegodziwego traktowania w celach seksualnych dzieci, wykorzystywania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej, nagabywania dzieci do celów seksualnych lub związanych z jednym z ww. przestępstwa; 

 4. oświadczenie o tym, że zgłoszenie dokonane jest w dobrej wierze oraz że zawarte w nim informacje są kompletne i prawidłowe. 

 1. Jeśli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Sprzedawca prześle bez zbędnej zwłoki potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. 

 2. Jeśli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Sprzedawca po jego rozpatrzeniu poinformuje podmiot zgłaszający o jego wyniku oraz wskaże ewentualną drogę odwołania. 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w wersji 4.0. wchodzi w życie z dniem 18.04.2024 r.

 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim. W przypadku wykonania jakiegokolwiek tłumaczenia Regulaminu w przypadku wystąpienia rozbieżności między wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja Regulaminu sporządzona w języku polskim.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

 5. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.

 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w sytuacji, w której Sprzedawca zmodyfikuje sposób lub zakres prowadzonej działalności gospodarczej lub w wyniku zmian prawnych skutkujących koniecznością dostawania Regulaminu do powszechnie obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego, w przypadku Użytkowników posiadających aktywne Konto Klienta – w formie wiadomości mailowej. Każda z osób, która otrzyma w/w wiadomość będzie mogła złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umów o świadczenie usług elektronicznych (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości) realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

Poprzednie wersje Regulaminu:

Regulamin 1.0 obowiązujący od dnia 28 marca 2023 r. do dnia 4 sierpnia 2023 r.  <link>

Regulamin 2.0 obowiązujący od dnia 5 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. <link>

Regulamin 3.0 obowiązujący od dnia 1 września 2023 r. do dnia 17.04.2024. <link>

Link do formularzy:

Formularz reklamacji 

Formularz odstąpienia od umowy

Zapisz się do newslettera
i odbierz 50 zł rabatu na zakupy!*
*przy zakupie produktów za minimum 1000 zł.